Nick看短信学美语
 1. Nick和美国朋友短信日常系列1

  1. 录播
   生活口语
   4分钟
 2. Nick和美国朋友短信日常系列2

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列2
   5分钟
 3. Nick和美国朋友短信日常系列3

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列3
   5分钟
 4. Nick和美国朋友短信日常系列4

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列4
   5分钟
 5. Nick和美国朋友短信日常系列5

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列5
   5分钟
 6. Nick和美国朋友短信日常系列6

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列6
   5分钟
 7. Nick和美国朋友短信日常系列7

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列7
   4分钟
 8. Nick和美国朋友短信日常系列8

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列8
   5分钟
 9. Nick和美国朋友短信日常系列9

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列9
   3分钟
 10. Nick和美国朋友短信日常系列10

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列10
   5分钟
 11. Nick和美国朋友短信日常系列11

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列11
   4分钟
 12. Nick和美国朋友短信日常系列12

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列12
   4分钟
 13. Nick和美国朋友短信日常系列13

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列13
   4分钟
 14. Nick和美国朋友短信日常系列14

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列14
   4分钟
 15. Nick和美国朋友短信日常系列15

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列15
   4分钟
 16. Nick和美国朋友短信日常系列16

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列16
   4分钟
 17. Nick和美国朋友短信日常系列17

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列17
   4分钟
 18. Nick和美国朋友短信日常系列18

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列18
   4分钟
 19. Nick和美国朋友短信日常系列19

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列19
   4分钟
 20. Nick和美国朋友短信日常系列20

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列20
   4分钟
 21. Nick和美国朋友短信日常系列21

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列21
   4分钟
 22. Nick和美国朋友短信日常系列22

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列22
   5分钟
 23. Nick和美国朋友短信日常系列23

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列23
   4分钟
 24. Nick和美国朋友短信日常系列24

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列24
   5分钟
 25. Nick和美国朋友短信日常系列25

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列25
   4分钟
 26. Nick和美国朋友短信日常系列26

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列26
   4分钟
 27. Nick和美国朋友短信日常系列27

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列27
   4分钟
 28. Nick和美国朋友短信日常系列28

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列28
   4分钟
 29. Nick和美国朋友短信日常系列29

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列29
   4分钟
 30. Nick和美国朋友短信日常系列30

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列30
   4分钟
 31. Nick和美国朋友短信日常系列31

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列31
   4分钟
 32. Nick和美国朋友短信日常系列32

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列32
   4分钟
 33. Nick和美国朋友短信日常系列33

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列33
   4分钟
 34. Nick和美国朋友短信日常系列34

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列34
   4分钟
 35. Nick和美国朋友短信日常系列35

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列35
   4分钟
 36. Nick和美国朋友短信日常系列36

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列36
   4分钟
 37. Nick和美国朋友短信日常系列37

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列37
   4分钟
 38. Nick和美国朋友短信日常系列38

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列38
   4分钟
 39. Nick和美国朋友短信日常系列39

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列39
   3分钟
 40. Nick和美国朋友短信日常系列40

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列40
   4分钟
 41. Nick和美国朋友短信日常系列41

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列41
   3分钟
 42. Nick和美国朋友短信日常系列42

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列42
   2分钟
 43. Nick和美国朋友短信日常系列43

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列43
   2分钟
 44. Nick和美国朋友短信日常系列44

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列44
   4分钟
 45. Nick和美国朋友短信日常系列45

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列45
   3分钟
 46. Nick和美国朋友短信日常系列46

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列46
   4分钟
 47. Nick和美国朋友短信日常系列47

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列47
   4分钟
 48. Nick和美国朋友短信日常系列48

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列48
   3分钟
 49. Nick和美国朋友短信日常系列49

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列49
   3分钟
 50. Nick和美国朋友短信日常系列50

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列50
   4分钟
 51. Nick和美国朋友短信日常系列51

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列51
   4分钟
 52. Nick和美国朋友短信日常系列52

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列52
   4分钟
 53. Nick和美国朋友短信日常系列53

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列53
   3分钟
 54. Nick和美国朋友短信日常系列54

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列54
   3分钟
 55. Nick和美国朋友短信日常系列55

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列55
   4分钟
 56. Nick和美国朋友短信日常系列56

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列56
   3分钟
 57. Nick和美国朋友短信日常系列57

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列57
   3分钟
 58. Nick和美国朋友短信日常系列58

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列58
   4分钟
 59. Nick和美国朋友短信日常系列59

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列59
   4分钟
 60. Nick和美国朋友短信日常系列60

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列60
   3分钟
 61. Nick和美国朋友短信日常系列61

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列61
   4分钟
 62. Nick和美国朋友短信日常系列62

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列62
   4分钟
 63. Nick和美国朋友短信日常系列63

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列63
   3分钟
 64. Nick和美国朋友短信日常系列64

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列64
   3分钟
 65. Nick和美国朋友短信日常系列65

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列65
   3分钟
 66. Nick和美国朋友短信日常系列66

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列66
   3分钟
 67. Nick和美国朋友短信日常系列67

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列67
   3分钟
 68. Nick和美国朋友短信日常系列68

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列68
   3分钟
 69. Nick和美国朋友短信日常系列69

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列69
   3分钟
 70. Nick和美国朋友短信日常系列70

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列70
   3分钟
 71. Nick和美国朋友短信日常系列71

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列71
   3分钟
 72. Nick和美国朋友短信日常系列72

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列72
   3分钟
 73. Nick和美国朋友短信日常系列73

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列73
   4分钟
 74. Nick和美国朋友短信日常系列74

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列74
   3分钟
 75. Nick和美国朋友短信日常系列75

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列75
   4分钟
 76. Nick和美国朋友短信日常系列76

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列76
   3分钟
 77. Nick和美国朋友短信日常系列77

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列77
   4分钟
 78. Nick和美国朋友短信日常系列78

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列78
   3分钟
 79. Nick和美国朋友短信日常系列79

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列79
   3分钟
 80. Nick和美国朋友短信日常系列80

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列80
   3分钟
 81. Nick和美国朋友短信日常系列81

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列81
   4分钟
 82. Nick和美国朋友短信日常系列82

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列82
   4分钟
 83. Nick和美国朋友短信日常系列83

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列83
   4分钟
 84. Nick和美国朋友短信日常系列84

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列84
   3分钟
 85. Nick和美国朋友短信日常系列85

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列85
   3分钟
 86. Nick和美国朋友短信日常系列86

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列86
   6分钟
 87. Nick和美国朋友短信日常系列87

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列87
   4分钟
 88. Nick和美国朋友短信日常系列88

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列88
   4分钟
 89. Nick和美国朋友短信日常系列89

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列89
   4分钟
 90. Nick和美国朋友短信日常系列90

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列90
   4分钟
 91. Nick和美国朋友短信日常系列91

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列91
   4分钟
 92. Nick和美国朋友短信日常系列92

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列92
   4分钟
 93. Nick和美国朋友短信日常系列93

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列93
   5分钟
 94. Nick和美国朋友短信日常系列95

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列95
   4分钟
 95. Nick和美国朋友短信日常系列96

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列96
   4分钟
 96. Nick和美国朋友短信日常系列97

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列97
   3分钟
 97. Nick和美国朋友短信日常系列98

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列98
   4分钟
 98. Nick和美国朋友短信日常系列99

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列99
   3分钟
 99. Nick和美国朋友短信日常系列100

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列100
   3分钟
 100. Nick和美国朋友短信日常系列101

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列101
   3分钟
 101. Nick和美国朋友短信日常系列102

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列102
   4分钟
 102. Nick和美国朋友短信日常系列103

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列103
   3分钟
 103. Nick和美国朋友短信日常系列104

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列104
   4分钟
 104. Nick和美国朋友短信日常系列105

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列105
   4分钟
 105. Nick和美国朋友短信日常系列107

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列10
   5分钟
 106. Nick和美国朋友短信日常系列108

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列108
   4分钟
 107. Nick和美国朋友短信日常系列109

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列109
   4分钟
 108. Nick和美国朋友短信日常系列110

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列110
   3分钟
 109. Nick和美国朋友短信日常系列111

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列111
   4分钟
 110. Nick和美国朋友短信日常系列112

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列112
   4分钟
 111. Nick和美国朋友短信日常系列113

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列113
   4分钟
 112. Nick和美国朋友短信日常系列114

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列114
   4分钟
 113. Nick和美国朋友短信日常系列115

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列115
   3分钟
 114. Nick和美国朋友短信日常系列116

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列116
   3分钟
 115. Nick和美国朋友短信日常系列117

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列117
   3分钟
 116. Nick和美国朋友短信日常系列118

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列118
   2分钟
 117. Nick和美国朋友短信日常系列119

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列119
   3分钟
 118. Nick和美国朋友短信日常系列120

  1. 录播
   Nick和美国朋友短信日常系列120
   4分钟

对课程感兴趣?

点击报名,听课时长可兑换余额哦~

Nick看短信学美语免费

最近在学 2 累计报名 32 好评度 -
咨询老师

课程概述

目录

评论

老师介绍

 • Nick老师

  Nick老师

  Nick老师,俄亥俄州立大学(Ohio State University)语言学和法语双专业。16岁“出道”在疯狂英语教授美国口语,后加入铅笔英语担任口语部主讲教师。在多年的教学经验中,根据中国学生发音特点,独创“0-1“发音教学理论帮助中国学生区分常见易混淆错音。
 • 米亚老师

  米亚老师

  铅笔英语助教米亚老师(微信号:myqianbi009),学习过程中有问题也可以随时联系助教。更多课程内容请关注“铅笔英语”微信公众号。
 • 奇文老师

  奇文老师

  铅笔英语创始人奇文 铅笔英语创始人 新浪微博教育知名博主 原新东方10年+教龄的英语名师 全方位开发关于听说读写等9大方面近3000次课,好评满满
简 介 本栏目由铅笔英语Nick老师制作播出,通过Nick老师和他美国朋友的日常短信,讲解日常生活中常用的地道口语表达!
本栏目由铅笔英语Nick老师制作播出,通过Nick老师和他美国朋友的日常短信,讲解日常生活中常用的地道口语表达!

* 课程提供者:铅笔英语

老师还为你推荐了以下几门课程