SunnyChou

SunnyChou

曾就职于奇虎360,百度,人人网等知名一线互联网公司。精通深度学习、机器学习、知识图谱、自然语言处理、数字预测、循环神经网络、数据挖掘等。

  • 课程

最受欢迎课程

SunnyChou老师还没有开过课。
去看看其他老师开设的课程吧!